ماسک و وایتکس اگر نتیجه اش مرگ نشود باید تعجب کرد!!!

ماسک و وایتکس اگر نتیجه اش مرگ نشود باید تعجب کرد!!!   یکی از کارهای مهم ریه ترویح روح حیوانی یا به نوعی تصفیه یا سرد کردن حرارت مازادی است که بواسطه گردش خون ایجاد می شود ماسک عاملی ست که این هوا را گرم کرده و از طرفی هوای پس زده و مازاد بدن…