واکسن ایرانی با مجوز اخلاق از وزارت بهداشت

‼️ توجه….. توجه.. ‼️. این واکسن سپند ایرانی بومی نیست. این واکسن ایرانی که به تازگی مجوز اخلاق از وزارت بهداشت گرفت.همان واکسن سپند نیست سپند توسط شهید فخری زاده در حال ساخت بود که با ترور ایشان توسط منافقان داخلی و دشمنان خارجی،نیمه کاره ماند. مسئول و محقق پروژه ی واکسن اخیر ‼️(دکتر مینو…