رواج سبک زندگی مومنانه در جهان

به گزارش پایگاه منجی من به نقل از سایت افق روشن به قلم س.م.ر، بشر به توصیه های تمام انبیاء الهی و با نزول  قرآن کریم ، به توصیه ها و بشارت ها و انذار های الهی در قرآن کریم پیرامون، تغییر سبک زندگی سراسر خسارت بارش به یک زندگی سالم ، پاک ، زیبا، با…