معرفی یکی از کارگزاران حتمی امام مهدی علیه السلام

نائب خاص امام مهدی علیه السلام هنگام فجر صادق خواهد آمد که لباسی زرد زعفرانی دارد بدن و صورت سفیدی دارد موی سرش سفید مایل به زرد و روغنی است با علامت سلیب می آید و سلیب را به امر حضرت مهدی علیه السلام می شکند و دجال را که شخص و جریانی است را می کشد و از بین می برد و مسئول امور مالی امام مهدی (علیه السلام) می باشند و پست سر ایشان  اهل کهف هم می آیند و  … او به سلیب کشیده نشده است و زنده و سالم است و با ظهور (عام) بقیه الله —>ادامه مطلب …