درباره ما

Attention
This site is not owned by any governmental or non-governmental organizations

توجه                این سایت متعلق به هیچ سازمان دولتی یا غیر دولتی نیست

Global justice

In the name of the Most Gracious and Most Merciful God
We are sure that Imam Mahdi (PBUH) and Jesus Christ will come soon.
Justice will disappear in the world.
The cruelty will be eradicated.

عدالت جهانی

به نام خدای بخشنده و مهربان
ما مطمئن هستیم که امام مهدی (علیه السلام) و عیسی مسیح علیه السلام خیلی زود خواهد آمد.
عدالت در جهان کسترش پیدا خواهد کرد.
ظلم و ستم ریشه کن خواهد شد.

نجات یافتن جهان با ظهور امام مهدی (علیه السلام)
(Rescue the world with the advent of Imam Mahdi (peace be upon him
۹۵%
&#۶۱۴۴۵;&#۶۱۴۴۵;&#۶۱۴۴۵;&#۶۱۴۴۵;&#۶۱۴۴۵; ۵/۵